About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Awards
folder Departments
folder Tags
folder Help
 


11,031 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... 



Open Archives Initiative
Home
 
Use this url to link to this item: http://hdl.handle.net/2161/etd.212

Inbreng in natura en quasi-inbreng

2004
Vandecruys, Joost
Gegradueerde in Bedrijfsbeheer

Trefwoorden:

Abstract :
Dit eindwerk handelt over de inbreng in natura en quasi-inbreng, begrippen die voornamelijk bij de oprichting van vennootschappen terug te vinden zijn. Tevens, kan de inbreng in natura ook op een later tijdstip plaatsvinden, meer bepaald bij de verhoging van het kapitaal. In beide gevallen dient een controleverslag opgemaakt te worden. Bijgevolg vallen zowel de inbreng in natura als de quasi-inbreng van vermogensbestanddelen onder de taken van de bedrijfsrevisor of de commissaris.
Voornoemde persoon ziet erop toe of alle wettelijke verplichtingen werden nageleefd en geeft tevens een oordeel over de betrokken handeling. Hij gaat na of waardering bij de inbreng op een geoorloofde wijze plaatsvond en spreekt zich hieromtrent uit in het controleverslag.
Omtrent de opstelling van het controleverslag bij inbreng in natura en quasi-inbreng stelt het Instituut der bedrijfsrevisoren een aantal normen voorop. De nieuwe normen van 2001 omvatten de principes, de controlewerkzaamheden, de inhoud van het verslag en de voorschriften inzake de besluiten. Ze vormen de richtlijnen voor de bedrijfsrevisor om zijn taak naar behoren uit te oefenen.
Zoals reeds werd aangehaald dienen de oprichters ofwel de bestuurders die wensen over te gaan tot een kapitaalverhoging, een aantal wettelijke bepalingen strikt na te leven. Wanneer hiervan wordt afgeweken kunnen zij aansprakelijk worden gesteld. Bovendien werden door de wetgever hieromtrent een aantal sancties voorzien. De oprichters/bestuurders dienen, in een bijzonder verslag, het belang van de inbreng voor de vennootschap toe te lichten. Hierbij is de waardering echter van primordiaal belang.
De waardering is vanuit een bedrijfseconomische benadering niet altijd even evident. Wat voor de ene vennootschap van grote waarde is, zal door de andere slechts bijkomstig geacht worden. Controle hieromtrent is bijgevolg een loutere zaak van interpretatie. De bedrijfsrevisor zal een onderzoek voeren naar de toegepaste methoden en gaat na met welke motivatie deze werd toegepast. Op basis hiervan zal hij zich uitspreken omtrent de geschiktheid van de methoden. Vanuit het fiscale standpunt spreekt ook de fiscus zich uit omtrent de waarderingsproblematiek. In een fiscale context wordt het waardebegrip echter nog aangescherpt.
Fiscaal gezien brengen de inbreng in natura en quasi-inbreng een aantal gevolgen met zich mee. Het is raadzaam voor de oprichters/bestuurders hier waakzaam voor te zijn. Zo geven de inbreng in natura en quasi-inbreng aanleiding tot een overdracht waarbij een eventuele meerwaarde gerealiseerd wordt. Deze is voor de inbrenger/overdrager echter belastbaar door de inkomstenbelasting. Ook de registratierechten en de B.T.W.-wetgeving spelen een niet onbelangrijke rol.
Het boekhoudkundige aspect van de inbreng in natura en quasi-inbreng verdient ook enige aandacht. Als tegenprestatie voor de inbreng bij inbreng in natura worden aandelen verkregen van de vennootschap. Deze tegenprestatie kan eventueel worden aangevuld met het openen van een saldo op een lopende rekening op naam van de inbrenger/oprichter. De inbreng in natura wordt bijgevolg geboekt ten opzichte van de rekening Kapitaal. Bij de quasi-inbreng zal de overdrager als tegenprestatie voor zijn overdracht/verkoop een bedrag ontvangen. Dit zal op de lopende rekening van de inbrenger geboekt worden.

Full text:
File Size Type Checksum  
eindwerk2004392.doc 496 KB DOC MD5 Open file

Dit eindwerk werd 649 keer bekeken en 136 keer gedownload.
 Send to a friend
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vandecruys, J. (2004). Inbreng in natura en quasi-inbreng. Unpublished thesis, Katholieke Hogeschool Kempen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel.
Retrieved from http://hdl.handle.net/2161/etd.212.




©2004-2008 - Katholieke Hogeschool Kempen - webmaster - Contact - Disclaimer